m_t  

درخواست حذف این مطلب
♥متنی فوق العاده و پر انرژی برای افراد فوق العاده و پر انرژی♥ هیچ ... را در زند ... مقصر نمی دانم... از خوبان "خاطره"  و از بدان "تجربه" می ... رم...! بدترین ها "عبرت" میشوند...!  وبهترین ها"دوست" حرف اشتباهیست که میگویند... با هر ... باید مثل خودش رفتار کرد. اگر چنین بود!!! از منیت و شخصیت هر ... چیزى باقى نمیماند. هر ... هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم اگر جواب هر جفایى بدى بود، داستان زند ... ما خالى از آدم های خوب بود. اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدند. اگر

ادامه مطلب